Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid

Geplaatst op 05/09/2016

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel is een reactie op arresten van het Hof van Justitie EU. Volgens die arresten is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid op een aantal onderdelen in strijd met het Europese recht. Het wetsvoorstel maakt een fiscale eenheid mogelijk tussen een in Nederland gevestigde moeder- en kleindochtermaatschappij als de dochtermaatschappij niet in Nederland is gevestigd. De buitenlandse dochtermaatschappij maakt dan geen deel uit van de fiscale eenheid. Ook kan een fiscale eenheid gevormd worden tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen, die een in het buitenland gevestigde moedermaatschappij hebben.

De huidige wet bepaalt dat de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst niet geldt binnen een fiscale eenheid, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat dit voordeel niet tot de winst zou hebben behoord als er geen fiscale eenheid was geweest. De vrijstelling voor kwijtscheldingswinst betreft het voordeel dat een onderneming behaalt doordat een schuldeiser een oninbare vordering op de onderneming kwijtscheldt. Dit voordeel is onbelast voor zover het uitgaat boven de aanwezige verrekenbare verliezen van de onderneming.

Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid bevat een aanvulling op deze bepaling. Door deze aanvulling kan een onderdeel van een fiscale eenheid de afwaardering van een vordering op een tussenmaatschappij, een topmaatschappij of een ander onderdeel van de fiscale eenheid alleen ten laste van de winst brengen als het verlies niet elders binnen de fiscale eenheid ten laste van de winst komt.

Terug naar overzicht