Hoogste rechter keurt crisisheffing 2013 en 2014 goed

Geplaatst op 04/02/2016

In 2013 en 2014 is een crisisheffing bij werkgevers neergelegd van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat in het voorafgaande jaar (dus 2012 en 2013) meer bedroeg dan € 150.000. Werkgevers hebben daar massaal bezwaar tegen aangetekend. Beide maatregelen werden immers met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat zou strijdig zijn met het recht op ongestoorde eigendom uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Diverse Nederlandse rechters hebben er hun oordeel over gegeven. Nu heeft de hoogste rechter uitspraak gedaan.

Er waren volgens de Hoge Raad voldoende specifieke en dringende redenen om de crisisheffing in 2013 met terugwerkende kracht in te voeren en in 2014 te verlengen. De Hoge Raad verwijst naar de ernst van de begrotingsproblemen en de noodzaak om in verband daarmee te komen tot een eenvoudige, goed uitvoerbare regeling. De keuze van de wetgever om (alleen) werkgevers van werknemers met een loon van meer dan € 150.000 te belasten met een extra heffing, valt volgens de Hoge Raad binnen de ruime beoordelingsmarge van de wetgever.

Let op: De procedure kan nog een vervolg krijgen in de vorm van een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een definitieve uitspraak kan dan nog jaren op zich laten wachten.

Terug naar overzicht